การนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างไรให้ขายดี

หลังจากพนักงานขายสามารถเข้าถึงผู้ซื้อได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปของกระบวนการขายคือการเสนอการขาย และ/หรือ การสาธิต

วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้คือการบอกหรือแสดงให้ลูกค้าคาดหวังทราบว่าผลิตภัณฑ์ของผู้ขายสามารถ สนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร นั่นคือพนักงานขายต้องแสดงให้เห็นประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับผลิตบูธแสดงสินค้าจากการใช้ ผลิตภัณฑ์ของผู้ขาย เช่น ต้นทุนที่ลดลง การทำงานที่ง่ายขึ้น หรือผลกำไรที่จะเพิ่มขึ้น เป็นต้น แล้วพนักงานขาย จะบอกลูกค้าให้ทราบถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์เหล่านั้น ดังนั้นเพื่อให้สามารถ  ประสบความสำเร็จในการเสนอการขาย พนักงานขายต้องรู้

 How to sell products?

  • ความต้องการของลูกค้า
  • วิธีการนำเสนอที่ทำให้ลูกค้ามีความสนใจ ตั้งใจ และจูงใจพอที่จะชักจูงให้ลูกค้าตกลงใจซื้อ

แก้ไขข้อโต้แย้ง

โดยปกติเป็นไปได้ยากที่ลูกค้าจะตกลงใจซื้อทันทีที่การนำเสนอการขายเสร็จสิ้น ซึ่งมักจะมีปัญหาข้อสงสัย
หรือโต้แย้งเกี่ยวกับการนำเสนอและผลิตภัณฑ์ที่ขาย ดังนั้นพนักงานขายต้องเตรียมการอย่างดีในการตอบ
สนองข้อโต้แย้งต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ข้อโต้แย้งอาจเกิดขึ้นได้จากเหตุผลต่างๆ ดังนี้

  • ไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องซื้อผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ
  • ขาดข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ
  • มีลักษณะชอบโต้แย้งตามธรรมชาติ
  • ไม่ใช่ลูกค้าคาดหวังที่แท้จริง
  • มีสัญชาติญาณในการต่อรอง

การตลาด สุดยอด